GEMSTONES OF THE WORLD

 GEMSTONES OF THE WORLD

18277

WALTER SCHUMANN

Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی

2012

رقعی

مصور رنگی

sterling

ششم

320

جدید

  • HARD COVER: جلد
  •  کتاب کانیهای قیمتی مرجع وبسیار مفید برای متخصصین و دانشجویان با بیش از 1900 تصویر از کانیها و کانیهای قیمتی و تراش خورده
  • کتاب حاضر بیشتر از 1000000 جلد به چاپ و فروش رسیده است            
  • تماس با شرکت