THE NEW SOLAR SYSTEM

 THE NEW SOLAR SYSTEM

18268

پاتریک دانیلیز

منظومه شمسی با آخرین کشفیات

2009

رحلی

مصور رنگی

نشنال جئوگرافیک آمریکا

224

جدید

printed in CHINA
HARD COVER

  • تمام رنگی و با تصاویر بسیار زیبا